Pinyin: prepis výslovnosti čínskych znakov

ČÍNSKA TERMINOLÓGIA

Dao, Qi alebo Yin-Yang sú základné pojmy čínskej filozofie. Preklad týchto pojmov je náročný a často zavádzajúci. Bez originálnej čínskej terminológie to jednoducho nejde.

Používať rôzne transkripcie čínskeho znakového písma je však mätúce. Po pár riadkoch textu už ani nevieme, čo nám to vlastne prúdi v dráhach: Qi, Ki, Chi alebo Čchi? Že je to to isté? Áno, máte pravdu. Ale čo tieto tri trigrami: Qian, Čchien – Zhen, Čen, Chen – Gen, Ken?! Naozaj sú len tri…

RÔZNE TRANSKRIPCIE ROVNAKÉHO ZNAKU

S rôznymi transkripciami rovnakého znaku sa stretávame z jednoduchého dôvodu. Pri prepise čínskych znakov do rôznych jazykov platia rôzne pravidlá čítania abecedy. Písmená sa volia tak, aby pri vyslovovaní v danom jazyku zodpovedali zneniu čínskych znakov. Lenže písmeno „ch“ čítame v slovenčine ako [ch], v angličtine ako [č] alebo [k] a vo francúzštine ako [š].

A ako sa cudzojazyčné transkripcie dostávajú k nám? Mnohí prekladatelia a autori spolu s textom preberajú aj cudzojazyčné prepisy výslovnosti pôvodných diel. Tak vznikajú prapodivné variácie znenia čínskych znakov.

PINYIN JE MEDZINÁRODNÝ ŠTANDARD

V Číne bola preto uzákonená záväzná norma zjednocujúca prepis výslovnosti čínskeho znakového písma do latinskej abecedy – tzv. PINYIN (mnohí ho mylne považujú za anglický prepis).

Postupne bol PINYIN uznaný ako medzinárodný štandard nahrádzajúci národné transkripcie. Jeho nevýhodou je potrebná znalosť pravidiel pri jeho čítaní. Tá je však čiastočne potrebná aj pri slovenskej transkripcii.

PINYIN – PRAVIDLÁ PRE VÝSLOVNOSŤ

V nasledujúcich tabuľkách je porovnanie medzinárodnej transkripcie PINYIN a slovenskej národnej transkripcie. Tabuľky zároveň popisujú pravidlá pre ich výslovnosť. Hlásky sú uvedené v štandardnom poradí.

PINYIN: výslovnosť spoluhlások

pinyinslov.pravidlá pre výslovnosťpríklad
bppoloznelo medzi p a bBa /pa/
ppchp s prídychomPai /pchaj/
mmmMu /mu/
fffFeng /feng/
dtpoloznelo medzi t a dDao /tao/
ttcht s prídychomTu /tchu/
nnnNan /nan/
lllLuo /luo/
gkpoloznelo medzi k a gGua /kua/
kkchk s prídychomKe /kche/
hchpoloznelo medzi h a chHuo /chuo/
jťpoloznelo (medzi ť a ď), s neplným záveromJin /ťin/
qčchveľmi mäkko (medzi č a ť) a s prídychomQi /čchi/
xsveľmi mäkko (mezi š a s)Xing /sin/
zhčpoloznelo medzi č a džZhai /čaj/
chčchč s prídychomChou /čchou/
shššShui /šuej/
ržzvuk mezi ž a r (podobne ako české ř)Ren /žen/
zcpoloznelo medzi c a dzLaoZi /Lao-c/
ccchc s prídychomCun /cchun/
sssSun /sun/
wwako v angličtine: wen čítame [uen]Wu /wu/
yjjYang /jang/

PINYIN: výslovnosť samohlások

pinyin po iniciáleslov. prepis po iniciálepinyin samostatneslov. prepis samostatne
-a-aaa
-o-ooo
-e-eee
-r-rerer
-i-iyii
-i-‚  
-u-uwuwu
yu
-ai-ajaiaj
-ei-ejeiej
-ao-aoaoao
-ou-ououou
-an-ananan
-en-enenen
-ang-angangang
-eng-engengeng
-ong-ungwengweng
-ia-iayaja
-iao-iaoyaojao
-ie-ieyejie
-iu-iouyoujou
-ian-ienyanjen
-iang-iangyangjang
-in-inyinjin
-ing-ingyingjing
-iong-iungyongjung
-ua-uawawa
-uo-uowowo
-uai-uajwaiwaj
-ui-uejweiwej
-uan-uanwanwan
-un-unwenwen
-uang-uangwangwang
-üe-üeyuejüe
-üan-üanyuanjüan
-ün-ünyunjün
  • e sa vyslovuje medzi e a o
  • er sa vyslovuje ako jedna hláska; podobne ako e ale zdvihneme hrot jazyka k podnebiu
  • -i po z/c, c/cch, s/s, zh/č, ch/čch, sh/š, r/ž, ktoré sa spodobňujú vyslovujeme  nasledovne: pri artikulácii jazyk mierne oddialime od podnebia a trochu ich zmäkčíme

© DAO-INSTITUT